1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

THIS WAY – KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK – ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-304-02-65

Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazwą “NiemieckiPrawnik”, do którego prawa wyłączne przysługują This Way – Krzysztof Mikołajczak.

Serwis -zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez This Way – Krzysztof Mikołajczak oraz Krzysztofa Hrybacza, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.niemieckiprawnik.pl lub innym wskazanym przez This Way – Krzysztof Mikołajczak

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług This Way – Krzysztof Mikołajczak umieszcza w serwisie treści reklamowe lub marketingowe.

Przedsiębiorca – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której dane znajduje się w Bazie Danych Serwisu

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują This Way- Krzysztof Mikołajczak

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi.

2.3. Źródłem danych wykorzystywanych w Serwisie jest publiczny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Prawniczą oraz informacje pozyskane z IHK  oraz wpisy dokonane na indywidualny wniosek podmiotów. Rejestr ten ma charakter jawny, a tym samym w części publicznej Rejestru każdy Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność prawniczą w szczególności, Kancelarii, praktyk zawodowych prawników i aplikantów oraz praktyk zawodowych.

2.4.W ramach Serwisu, This Way współpracuje z Klientami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Klientów This Way z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez Klientów This Way. Do usług świadczonych przez This Way stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez This Way).

2.5. This Way zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez This Way bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

2.6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

3. Dodawanie opinii

3.1. This Way zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o Przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.

3.2. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności Przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.

3.3. Zabrania się dodawania opinii, zawierających treści reklamowe lub nie zamówionej informacji handlowej.

3.4. Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą mieć charakteru obraźliwego, naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.

3.5. This Way zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii lub usunięcia opinii opublikowanej, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.

3.6. Chcąc dodać opinię o Przedsiębiorcy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:

i. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

ii. system operacyjny Android, Windows Mobile lub Symbian w celach przeglądania stron przy użyciu narzędzi mobilnych w szczególności telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy netbooków.

iii. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Opera, The Bat!)

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.niemieckiprawnik.pl poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez This Way w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, This Way- Krzysztof Mikołajczak ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-304-02-64 bądź w formie elektronicznej na adres: info@thisway.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

6.2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

6.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez This Way.

6.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez This Way.

6.5. Decyzja This Way co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.6. This Way nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

7.1. This Way zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

7.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w szczególności w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

7.3. This Way nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej prze This Way). This Way ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

7.4. This Way nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji, w szczególności za skorzystanie z usług Przedsiębiorców znajdujących się Bazie Danych.

7.5. This Way nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez Klientów This Way, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Kientów N This Way dostarczających dany serwis/treści.

7.6. This Way nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

7.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, This Way wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

7.8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe This Way wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.9. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. This Way nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie

7.10. This Way nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują This Way. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez This Way lub podmioty działające na jego zlecenie.

8.2. This Way niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

8.3. This Way niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela This Way nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych This Way Polska oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty This Way Polska związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

8.4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

i. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody This Way lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

8.5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a This Way przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

9. Ochrona prywatności Użytkowników

9.1. This Way uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

9.2. This Way zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

9.3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

9.4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, This Way dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. This Way będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).

9.5. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia This Way do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, Klientom/reklamodawcom This Way.

10. Ochrona prywatności Przedsiębiorców

10.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Przedsiębiorców jest: This Way – Krzysztof Mikołajczak, ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski Nip: 599-304-02-65

2) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych  jest dobrowolna zgoda Przedsiębiorcy, którego dane dotyczą wyrażona przy okazji rejestrowania swojej działalności prawnej, adwokackiej w Krajowym Rejestrze Adwokatów, Radców Prawnych, Notariuszy oraz Tłumaczy przysięgłych będąca warunkiem koniecznym do prawidłowego zarejestrowania danej działalności. Celem przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy jest realizacja zadań związanych z udostępnieniem oraz ułatwieniem Użytkownikom pozyskiwania danych podmiotów wykonujących działalność prawną,

3) odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorców będą Użytkownicy korzystający z Serwisu, biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, Policja), inne podmioty, na życzenie lub uzyskanie odrębnej zgody od Przedsiębiorca

4) Okres przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:

a) wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)

b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora

c) czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

5) w ramach Serwisu, każdy Przedsiębiorca ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych znajdujących się w Bazie Danych Serwisu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres mailowy This Way, tj. info@thisway.com.pl. Żądania winny być rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

6) każdy Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

11. Postanowienia końcowe.

11.1. This Way ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

11.2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie http://www.niemieckiprawnik.pl

11.3. Regulamin podlega prawu polskiemu

11.4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: This Way – Krzysztof Mikołajczak ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-304-02-65

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 roku